ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, „АРЕА” ООД, със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: ул. ”Велико Търново” 12, вх. А, ет.2, ап.6, адрес за кореспонденция: гр. Хасково, бул. ”Съединение” 62,  тел.: 038 665 795, факс: 038 622 754, интернет адрес: www.areabg.com, лице за контакт: Драгомир Андонов, на длъжност управител, тел.: 038 665 795, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0543-C0001 “Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес” обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:  “Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: ЦПУ Машина за механично рязане и гравиране;
Обособена позиция 2: Тръбоогъваща машина с дорник;
Обособена позиция 3: Машина за точково заваряване;
Обособена позиция 4: Хидравлична триролкова огъваща машина;
Обособена позиция 5: Апарат за заваряване”.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” 62, всеки работен ден от 09:00ч. до 16:00ч., считано от 11.12.2012г.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. www.opcompetitiveness.bg  - интернет страницата на УО (чл.14 ал.2)
2. www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.areabg.com - интернет адреса на бенефициента - „АРЕА” ООД

Оферти се подават на адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” 62 до 16:00ч. на 07.01.2013г.
Договор № BG161PO003-2.1.13-0543-C0001 “Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Номер и наименование на операцията:  BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”